español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Áreas de traballo »  Pleno

PLENO

PLENO


É o órgano supremo de goberno do Consorcio, ao que personifica e representa con cáracter de Corporación de Dereito Público. Está integrado polo alcalde, ou membro da Corporación en quen delegue, de cada unha das Corporacións Locais que forman o Consorcio. Asisten ás xuntanzas do Pleno, con voz pero sen voto, o Secretario e o Interventor do Consorcio, así como, cando sexa requerido, o Xerente ou calquera outro persoal especializado na materia a tratar.

O mandato de cada representante municipal no Consorcio rematará cando deixe de ser membro da Corporación que representa.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org