español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Recollida de enseres

Recollida de enseres

RECOLLIDA DE ENSERES E VOLUMINOSOS


O teléfono de atención á cidadanía é: 981 795 524

Esta recollida componse dos seguintes elementos.

 • Residuos de madeira (mobles, caixas, tabulas, etc.)
 • Metais (de ferralla e non ferralla) e residuos eléctricos e electrónicos (REE) da línea branca (lavadoras, frigoríficos, etc.)
 • Residuos eléctricos e electrónicos (REE) da línea marrón (televisores, audio vídeo, Hl-FI, etc.,) y dela línea gris (ordenadores, impresoras, teclados, periféricos diversos, etc.).
 • Outros (colchones, somieres, etc.).


Exclusións


Queda excluída dos servizos de recollida:

 • Os produtos da transformación industrial, escorias e cinzas producidas nas fábricas, talleres, almacenes e instalaciones industriais.
 • Os residuos orgánicos de hospitais, clínicas e centros asistenciais que sexan punzantes ou cortantes ou calquer outro tipo de residuo que presente contaminación biológica ou química.
 • Cualquer clase de residuo que entreen la clasificación de residuos tóxicos e/u perigosos e que non este especificado neste plan.
 • Residuos radioactivos.
 • Os escombros procedentes das obras públicas ou particulares.
 • Los non comprendidos no apartado anterior e, en particular, aquelos que por súa constitución podan variar ou deteriorar  os mecanismos de recollida do camión: bloques, masas, ferros, pedras, tabulas, escombros, etc.;e tamén os líquidos pastosos e/o inflamables.
 • Residuos que non aparezan dentro da clasificación de urbáns na Lei de residuos 10/98 do 21/04, ou calquera outra Lei posterior que poidera derrogar la mencionada.
 • Ademaís dos servizos xa mencionados, aquelos que, en circunstancias especiais, determinen os Servizos Técnicos do Consorcio.
 • Quedan exceptuados da  obligación da recollida domiciliaria aqueles residuos que por seu volumen, peso e cantidade non sexan asimilables a domésticos, como poidan ser os envases, envoltorios plásticos, produtos ou subprodutos procedentes das actividades industriais, centros comerciais, talleres, etc., sendo obligación destes produtores destes residuos a  súa recollida e transporte al área correspondiente de tratamento, bien directamente o a través de xestor debidamente autorizado.

 

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD